Regulamin darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na stronie ogrodmarzen.hospitium.org

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12,  KRS 0000231110. NIP: 587-158-86-77, REGON: 220031645, zwaną dalej Hospicjum usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://ogrodmarzen.hospitium.org/  przekazywanie darowizn pieniężnych,  na działania statutowe Hospicjum.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony https://ogrodmarzen.hospitium.org/ w celu przekazania darowizny.
  3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://ogrodmarzen.hospitium.org/regulamin-darowizn
 2. Zasady przekazywania darowizn na stronie
  1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wesprzyj” na stronie https://ogrodmarzen.hospitium.org/. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
  2. Przekazywanie darowizn na stronie https://ogrodmarzen.hospitium.org/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
  3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
  4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
  5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe na rzecz Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12.
  6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie https://ogrodmarzen.hospitium.org/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę.
 3. Zwolnienia podatkowe
  Hospicjum pw. Św. Ojca Pio jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Hospicjum można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.
 4. Reklamacje, rezygnacja z płatności cyklicznych, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU
  1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić Hospicjum pod adresem: kontakt@hospitium.org
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
   1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
   2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: kontakt@hospitium.org Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Hospicjum
 5. Dane osobowe
  1. Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jan Pawła II 12 jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Hospicjum zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  2. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony). Dane osobowe mogą być też wykorzystane w celu podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności.
  3. Darczyńca może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych celem otrzymywania drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio, w tym informacji fundraisingowych, zaznaczając checkbox pod formularzem danych osobowych.
  4. Hospicjum gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny oraz dodatkowo numer telefonu i kod pocztowy – jeśli Darczyńca przekazał go na stronie formularza danych osobowych.
  5. Dane osobowe Darczyńców gromadzone są prze okres 5 lat od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
  6. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Hospicjum znajduje się w Polityce Prywatności.
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń do nas

Tel.: +48 667 225 667

Recepcja tel.: (58) 678 03 95 wew. 10

Adres email

E-mail: m.dolewski@hospitium.org

Projekt „Ogród Marzeń” został zrealizowany. Dziękujemy!